میخواهید ازدواج کنید ولی چرا خواستگار ندارید؟ پیشنهادات دوستی زیادی داشته اید ولی کسی برای خواستگاری نمی آید؟ با اینکه خوشگل هستید هنوز خواستگار ندارید؟ آیا بخت شما بسته شده است؟ در این مقاله به این سوال بزرگ “چرا خواستگار ندارم” می پردازیم.


چرا خواستگار ندارم؟ مقصر کیست؟

دامنه مقصران این اتفاق بسیار گسترده است. برخی افراد نابرابری درآمد و ثروت را سرزنش می کنند، برخی دیگر انگشت خود را به سمت کاهش اعتقادات مذهبی می دانند و برخی دیگر شغل و درامد زنان را عاملی موثر می دانند. از دیگر دلایل می تواند افزایش هزینه‌های مسکن دانست و برخی هم ازدواج را یک سنت قدیمی می دانند که دیگر دوره آن آن تمام شده است.